P.H.U. PROF-PEST DDD, Chrzanów, ul. Szpitalna 1, Tel:  508 344 869, (032) 623 60 35

W myśl ustawy od 1 stycznia 2006 roku wszystkie podmioty zajmujące się produkcją i wprowadzaniem żywności do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) 

Zgodnie z Kodeksem Żywnościowym (Codex Alimentarus) system HACCP to system, który identyfikuje, ocenia, kontroluje/opanowuje zagrożenia ważne ze względu na bezpieczeństwo żywności.

Wdrażając system HACCP należy pamiętać o równoczesnym wdrożeniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

System HACCP można bez przeszkód zintegrować z systemem zarządzania jakością np. ISO, IFS czy BRC.

Głównym celem wprowadzenia systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Dodatkowymi korzyściami są: wzrost świadomości pracowników oraz ich odpowiedzialności zawodowej, uporządkowanie kompetencji i obowiązków osób odpowiedzialnych, zminimalizowanie ryzyka popełniania błędów, prowadzenie oraz posiadanie dokumentacji będącej dowodem, że poszczególne działania wykonywane są prawidłowo.

Oferujemy Państwu opracowanie systemu HACCP wraz z kompletną dokumentacją GHP i GMP. Podjęta współpracę może obejmować również nadzór nad systemem, jego audyt, a także szkolenia dla personelu w zakresie HACCP.